SKS:n pääsivulle
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan
 

 

Kontaktinformation
Pris och stipendier
 

Finska Litteratursällskapet har fyra fonder som delar ut pris och stipendier för forskning i och popularisering av Sällskapets främsta områden, folklore och litteratur. SKS stödjer också studerande på dess centrala områden. FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur bidrar till litteraturöversättning med olika stipendier.

Uppgifter om ansökningstiden för de olika stipendierna finns på Sällskapets webbplats under rubriken Ajankohtaista senast i slutet av december året före stipendieåret. Ansökan utannonseras också i tidningen Hiidenkivi. Uppgifter om ansökan om översättnings¬stöd samt tidpunkterna finns på FILI:s webbsidor.

Aleksis Kivi-fondens pris utdelas i regel vart tredje år till en meriterad finländsk författare. I prisbeslutet beaktas författarens hela produktion.

Elias Lönnrot-fonden delar ut litteraturpris eller stipendier vartannat år. När beslut om pris och stipendier fattas, beaktas i första hand publikationer som är aktuella eller under arbete inom forskningen i vårt lands kultur och kulturarv – särskilt i fråga om språk, folklore och litteratur.

Ur Martti Haavios och Aale Tynnis fond utdelas ett stipendium vartannat år främst till en ung forskare i folkdiktning eller litteratur.

Ur Samuli Paulaharjus fond ges pris vartannat år till meriterade insamlare av folklore eller personer som gör fältundersökningar. Alternativt förklaras medlen fria att sökas som stipendier för forskning i eller dokumentering av muntlig tradition som fältarbete.

 

 

FILI:s översättningsstöd

FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur delar årligen ut stöd för översättning av finländsk litteratur till andra språk samt för översättning till finska av utländsk skön- och faktalitteratur. Vidare beviljar FILI utländska översättare resestipendier samt stöd for provöversättningar. Närmare uppgifter om stipendierna, ansökningsförfarandet och ansökningstiderna ges på FILI:s webbsidor.


 FILI:s
översättningsstöd