SKS
Finska Litteratursällskapet
 
tillbaka framsidan 
 

 

Kontaktinformation
Organisationen
 

Det är årsmötet och extra ordinarie möten samt delegationen som bestämmer om Sällskapets angelägenheter. Det verkställande organet är styrelsen.

På årsmötet som hålls i mars väljer SKS medlemmar 21 representanter till delegationen, av dem står varje år en tredjedel på tur att avgå. Delegationen har två stadgeenliga möten. På höstmötet väljer delegationen styrelse och utskottsmedlemmar, av vilka även här en tredjedel årligen står på tur att avgå. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger om året; för att bereda ärendena finns två arbetsutskott. De som väljs in i de administrativa organen representerar forskning, kulturliv och olika samarbetspartner i hela landet.

Generalskereteraren förbereder de frågor som föredras styrelsen. Ledningsgruppen bistår generalsekreteraren. Styrelsen fattar på förslag av generalsekreteraren beslut om ledningsgruppens sammansättning. Generalsekreteraren verkar som ordförande för ledningsgruppen.


 

Ledning