Johdanto

Digitaalinen arkistoaineisto

Arkistoluettelo

Versiot runoista

Käyttöohjeet

Kiven digitaalinen arkisto

Käyttöohjeet

Kuinka arkistossa liikutaan | Aineistoon viittaaminen | Käyttöoikeudet

Kiven digitaalinen arkisto muodostuu koko arkistoa kuvailevasta johdantotekstistä, perinteisestä arkistoluettelosta sekä sen pohjalta digitaalisen aineiston selailuun luodusta luettelosta. Lisäksi runokäsikirjoitusten eri versiot on koottu omalle sivulleen.

Digitaalinen arkisto on Kiven aineistojen luku- ja katselupaikka, jossa on aineisto kuvailtu suppeasti. Arkistoyksiköstä kerrotaan sen nimeke ja laajuus. Laajemmat kuvailutiedot löytyvät arkistoluettelosta, jossa arkistoyksikön tiedot on eroteltu tietoelementteihin nimeke, laajuus, rajavuodet, kieli (kirjeissä), tietosisältö, luovutustiedot, alkuperäisaineiston tunnistetiedot (signumit) ja kuntotiedot.

Arkistoaineiston tukena voi käyttää E. A. Saarimaan toimittamaa Aleksis Kiven Koottuja teoksia I-IV, joissa Kiven arkiston tekstit on pääosin julkaistu. Kiveen liittyviä asiakirjoja on julkaistu valokopioina Hannes Sihvon toimittamassa teoksessa Alexis Stenvall. Aleksis Kivi. Asiakirjoja arkistoista.

Kuinka arkistossa liikutaan

Digitaalinen arkistoaineisto -sivun alussa on arkistokokonaisuuden hahmottamista helpottava sisällysluettelo ja sen jälkeen arkistosarjoittain etenevä arkistoaineiston luettelo. Kiven aineistojen digitaalisia kuvia pääsee lukemaan klikkaamalla arkistoyksikön nimeä (nimeke) tai sen pienemmäksi eriteltyä osaa, esimerkiksi kirjeissä yksittäistä kirjettä, näytelmissä näytelmän kohtausta tai Runoelmissa yksittäisen runon nimeä.

Jokaisen arkistoyksikön kohdalla on linkki 'lisätietoja arkistoluettelossa', josta pääsee arkistoyksikköä yksityiskohtaisemmin kuvaileviin tietoihin, muun muassa Kivi-tutkimuksissa käytettyihin alkuperäisaineistojen viittaustietoihin (arkistotunnisteet, signumit).

Kiven runoista on säästynyt useita käsikirjoitusversioita. Esimerkiksi runosta Paimentyttö on neljä eri versiota ja ne ovat Runoelmissa 1, 3, 4 ja 5. Digitaalisen arkiston luettelossa on yksittäisten runon nimien perässä linkki 'muut versiot', josta pääsee eri versiot luettelevalle sivulle. Sieltä on edelleen linkit kunkin runon digitaaliseen kuvaan.

Digitaalisen arkistoaineiston eli kuvien selailunäkymässä voi siirtyä yhden arkistoyksikön sisällä kuvasta toiseen, edelliseen tai seuraavaan arkistoyksikköön, takaisin Digitaalinen arkistoaineisto -luettelosivulle tai muihin Kiven digitaalisen aineiston sivuille. Kuvaa klikkaamalla sitä pääsee tarkastelemaan suurempana. Takaisin selailunäkymään pääsee selaimen Takaisin-painikkeella.

Aineistoon viittaaminen

Hyvään tutkimusetiikkaan kuuluu mainita käyttämiensä aineistojen lähdetiedot. Vuosien saatossa Kiven arkistoaineistoja on käytetty useissa tutkimuksissa ja kirjoituksissa ja niihin on viitattu monella eri tavalla. Ensimmäiset Kivi-tutkijat käsittelivät alkuperäisiä aineistoja, myöhemmin siirryttiin käyttämään käyttökopioita kuten valokopioita ja mikrofilmejä. Koska tutkijat ovat käyttäneet aineistoja eri käyttö- ja tallemuodoissa (alkuperäisiä, valokopioita, mikrofilmejä), niihin on viitattu kulloinkin käytössä olleen käyttö- ja tallemuodon arkistotunnisteilla (signumeilla). Näin Kivi- tutkimusten ja muiden kirjoitusten lähdeviittauksista on muodostunut niin sanottu viittaushistoria.

Jotta nyt käytössä olevan digitaaliarkiston viittaustiedot ja Kiven aineistoista aikaisemmin tehdyt viitteet olisivat identifioitavissa samaa aineistoa koskeviksi, on arkistoluetteloon merkitty tiedot alkuperäisaineistojen nykyisistä ja aiemmin käytössä olleista arkistotunnisteista (signumeista).

Kiven digitaaliseen arkistoaineistoon ja sivustoon viittaaminen

Sähköisessä muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Digitaalisiin arkistoaineistoihin (kuviin) viitataan eri käytännön mukaan kuin sivuston teksteihin, ja lähteet merkitään myös lähdeluetteloon eri tavoin.

Digitaalinen arkistoaineisto:
Lähdeluettelossa mainitaan tiedot säilyttävästä arkistosta ja lähteenä käytetystä arkistosta:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Aleksis Kiven arkisto.

Lähdeviitteessä arkistolähteen tiedot ilmaistaan yksityiskohtaisemmin:

SKS KIA, arkiston ja arkistoyksikön nimi sekä yksikön arkistotunniste (signum) tai säilytysyksikkö, jossa yksikkö on.

Esimerkki viitteestä:

SKS KIA, Aleksis Kiven arkisto. Kirje Charlotta Lönnqvistille 12.5.1871. Kirjekokoelma 40:8:1. Saatavissa: http://www.finlit.fi/kivi/index.php?pagename=kivendigiaineisto&set=lonnqvis
tille_1871_5_12. [Viitattu 10.10.2007.]

Sivusto:
Sivustolla olevaan tekstiin tai muuhun tietoon viitattaessa lähde merkitään lähdeluetteloon esimerkiksi seuraavasti:

Kiven digitaalinen arkisto. Johdanto. [On-line.] Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. [Viitattu 10.10.2007.] Saatavissa: http://www.finlit.fi/kivi/. URN:NBN:fi-fe20051413.

Käyttöoikeudet

Kaikki tämän www-sivuston aineisto ja sillä esitelty digitaalinen arkistoaineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. SKS ei voi luovuttaa käyttölupaa sivuilla olevalle aineistolle, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Sivustoa ja digitaalista arkistoaineistoa saa kuitenkin käyttää tiedonlähteinä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.